ALGEMENE VOORWAARDEN
RICH MIND

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

1.1 IMU: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “IMU” de besloten vennootschap Internet Marketing Universiteit B.V.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Internet Marketing Universiteit B.V. een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door IMU te verlenen diensten zoals beschreven op www.imu.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de Website op te zetten en te onderhouden, en eventueel de hosting van de Website.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen IMU en Licentienemer op grond waarvan IMU aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Systeem: Door IMU beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6 Website: De door Licentienemer beheerde Website op basis van het Systeem van IMU.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

arrow_drop_up arrow_drop_down